top of page

VEDTÆGTER

Gældende fra 14. marts 2021.

§1 NAVN OG TILHØRSFORHOLD

§1.1. Foreningens navn er Afro Danish Collective

 

§1.2. Afro Danish Collectives hjemsted er den til enhver tid gældende adresse for foreningen. Afro Danish Collective har et landsdækkende virke.

§2 FORMÅL

§2.1. Foreningens formål er at skabe en platform og en bevægelse, der nuanceret og professionelt arbejder for ligeværd og lige muligheder for mennesker af afrikansk oprindelse. Afro Danish Collective arbejder for en synlig ligeværdig og mangfoldig repræsentation af mennesker af Afrikansk oprindelse i Danmark, der sikrer deltagelse og oplevelse af sammenhængskraft i det danske samfund. Afro Danish Collective ønsker, at samfundet omfavner inklusion, sameksistens og multikulturalitet.

 

§2.2. Afro Danish Collective agerer også som en folkeoplysende forening.

 

§2.3. Alle medlemmer af foreningen skal acceptere og overholde foreningens vedtægter og ordensregler jf. §2.3.1.

§2.3.1. At fremme foreningens formål og mål.

 

§2.3.2. Code of conduct: Foreningen accepterer ikke undertrykkende eller hadefuldt sprogbrug og alle former for racisme og sexisme, transfobi, homofobi, tykfobi, bodyshaming, islamofobi, western centrism/eurocentrism, ethnonationalism og hate speech angående religion frabedes, da det er en livslang rejse at lære om og arbejde som Anti-racist og da der naturligvis skal der være plads til at begå fejl og lære af dem. Vi forventer, at foreningens medlemmer kan overholde etikken om at være ærlig, venlig, ydmyg og tålmodig samt anerkende den  eller de fejl der end måtte begås, tage ansvar for den del som var deres egen og handle anderledes næste gang - gentagne overtrædelser kan medføre eksklusion.

§3. MEDLEMSKAB

§3.1. Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål.

§3.2. Medlemmer har mulighed for at være støttemedlemmer uden stemmeret eller almindelige medlemmer.

 

§3.2.1. Kontingenter fastsættes for ét år ad gangen af generalforsamlingen jf. i øvrigt § 4.

 

§3.3. Med medlemskab opnår man stemmeret. Fastansatte og timelønnede i Afro Danish Collective kan frit vælge typen af medlemskab, men opnår ikke stemmeret uagtet hvilket medlemskab de tegner. Honorarmodtagere, som modtager ti eller flere honorarer pr. kalenderår, har heller ikke stemmeret.

 

§3.4. Eksklusion

§3.4.1. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensregler (se §2.2), kan bestyrelsen, ved simpelt flertal ekskludere medlemmet ved skriftligt varsel med mindst 14 dages advisering til det næste bestyrelsesmøde, hvor det pågældende medlem vil have mulighed for at uddybe sin sag til bestyrelsen ved fremmøde eller på skrift. Bestyrelsen skal herefter bekræfte eller indstille eksklusionen ved simpelt flertal. Såfremt medlemmet er uenig i bestyrelsens endelige beslutning om ekskludering kan medlemmet rejse en klage jf. § 3.5.

 

§3.4.2. Er adfærden blevet anerkendt og handlet på, kan medlemsskab igen ansøges hos foreningen efter 12 måneder. Medlemskabet skal efterfølgende godkendes af bestyrelsen ved simpelt flertal.

§3.4.3. Hvis et bestyrelsesmedlem eller talsperson overtræder foreningens vedtægter og ordensregler, misbruger sit tillidshverv, udfører strafbare handlinger i henhold til dansk lovgivning, eller på anden vis handler i modsætning til foreningens forretningsorden, kan bestyrelsen ved 2/3 flertal ekskludere bestyrelsesmedlemmet eller talspersonen. Bestyrelsen ekskluderer bestyrelsesmedlemmer eller talspersonen ved skriftligt varsel med mindst 14 dages advisering til det næste bestyrelsesmøde, hvor det pågældende bestyrelsesmedlem eller talsperson vil have mulighed for at uddybe sin sag. Bestyrelsen skal herefter bekræfte eller indstille eksklusionen.

 

§3.4.4. Hvis en ekskludering af et bestyrelsesmedlem eller talsperson finder sted, skal medlemmerne ved førstkommende nyhedsbrev få besked herom, samt om den efterfølgende procedure for besiddelse af den pågældende post. Suppleanten med højest stemmetal vil herefter overtage den pågældende bestyrelsespost indtil næste generalforsamling. I tilfælde af en eksklusion af talspersonen overtager en af forpersonerne talspersonposten indtil næste generalforsamling. Årsagen til eksklusionen af bestyrelsesmedlemmet eller talspersonen skal behandles fortroligt.

 

§3.5. Klager

§3.5.1 Et medlem kan rejse en klage forudsat, at det er relevant for foreningen, dens processer og mål. Klagen skal være skriftlig og sendes til bestyrelsen, som dernæst vil gennemgå klagens indhold. Såfremt der er tale om en klage rejst mod et eller flere medlemmer har bestyrelsen mulighed for at planlægge et mæglingsmøde jf. foreningens konflikthåndteringsproces med den eller de pågældende parter.

§3.5.2 Hvis parterne i klagen ikke er i stand til at løse problemet indbyrdes; hvis bestyrelsen ikke er i stand til at mægle situationen, eller hvis en part undlader at deltage til et møde med henblik på at finde frem til en fælles løsning, skal bestyrelsen beslutte ved simpelt flertal om parterne kan leve op til foreningens ordensregler jf. code og conduct, eller om de skal ekskluderes.

§3.5.3 Ved klager, der involverer bestyrelsesmedlemmer eller talspersonen, kan der også indkaldes en mægler.

 

§ 3.6. Hvis medlemmer ønsker at påvirke bestyrelsesarbejde, kan de gøre følgende:

 

§ 3.6.1. Medlemmer kan indsende resolutioner/forslag til bestyrelsen  forbindelse opgaver, som bestyrelsen skal arbejde med. Resolutioner/forslaget kan kun indsendes, hvis det kommer fra mindst 3 medlemmer og der skal være en begrundelse for, hvorfor man ønsker dette indført. Resolutioner/forslag indsendes med alle medlemmernes fulde navn som signatur.

 

§ 3.6.2. Som udgangspunkt skal bestyrelsen ikke tage stilling til resolutioner/forslaget, dette skal gøres ved til næste fællesmøde eller den årlig generalforsamling.

 

§ 3.6.3. Bestyrelsen kan tage stillingen til resolutioner/forslag, hvis bestyrelsen ved simpelt flertal vurderer at resolutionen/forslaget er væsentligt og aktuel.

§ 3.6.4. Resolutioner/forslag bliver vedtaget ved simpelt flertal af de fremmødte medlemmerne ved fællesmødet, den årlig generalforsamling, ved ekstraordinær generalforsamling eller jf. § 3.6.3.

§ 3.6.5. Er resolutioner/forslag blevet vedtaget ved fællesmøde, den årlig generalforsamling eller ved ekstraordinær generalforsamling har bestyrelsen 1 år til at påbegynde arbejdet.

§4 GENERALFORSAMLINGEN

§ 4.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§4.2. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned.

 

§ 4.3. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent

  2. Valg af referent

  3. Årsberetning samt godkendelse heraf

  4. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent.

  5. Indkomne forslag. Forslag skal være modtaget senest en uge før generalforsamlingen.

  6. Valg til bestyrelse og én suppleant

  7. Valg af revisor og én revisorsuppleant

  8. Eventuelt

 

§ 4.4. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning, som træffes med 2/3 flertal jf. § 8.1 og § 11

§ 4.5. Alle medlemmer har stemmeret, hvis de er betalende medlemmer senest 14 dage før den årlige generalforsamling, med undtagelse af medlemmer under §3.2 og §3.3

§ 4.6. Ud over den årlig generalforsamling i marts indkalder bestyrelsen til fællesmøde. Fællesmødet afholdes seneste i september eller 6 måneder fra den årlige generalforsamling i § 4.2

§ 4.7. Bestyrelsen indkalder til fællesmødet med mindst 4 ugers

varsel.

§ 4.8. Bestyrelsen sætter dagsorden for fællesmødet med det formål at give medlemmerne indsigt i bestyrelsesarbejde. Resolutioner/forslag fra medlemmer jf. § 3.6 skal være på dagsorden.

 

§ 4.9. Alle medlemmer har mulighed for at indsende emner, der skal på dagsorden til bestyrelsen, hvis de er betalende medlemmer senest 14 dage før fællesmødet, med undtagelse af medlemmer under §3.2 og §3.3. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 5. FORENINGENS BESTYRELSE OG TALSPERSON

§ 5.1. Generalforsamling vælger en bestyrelse bestående af 11 medlemmer, der varetager foreningens ledelsesfunktioner.

§ 5.2. Bestyrelsen på 11 medlemmer, vælges 2 år ad gangen, hvor 6 vælges i lige og 5 i ulige år. Der vælges 2 suppleanter, hvor hver vælges på valgår. Dog vælges alle første gang ved den stiftende generalforsamling.

§ 5.2.1 Såfremt der skal vælges mere end 6 bestyrelsesmedlemmer (lige år) og 5 bestyrelsesmedlemmer (ulige år), da er det bestyrelsesmedlemmerne som har modtaget flest stemmer som bliver siddende i 2 år.

§ 5.3. Et bestyrelsesmedlem skal være et betalende medlem, der er mindst 18 år. Et bestyrelsesmedlem skal følge vedtægterne samt varetage foreningens formål og mål. Et medlem er ikke berettiget til valg i bestyrelsen medmindre bestyrelsen modtager en skriftlig nominering eller tilkendegivelse mindst 14 dage før den årlige generalforsamling.

 

§ 5.3.1. En person, der er berettiget til valg eller genvalg under denne klausul, kan: (a) foreslå eller indstille sig til valg eller genvalg; og (b) stemme på sig selv.

§ 5.4. Bestyrelsens to forpersoner vælges på generalforsamlingen og er på valg hvert år, det første år konstituerer bestyrelsen sig selv med internt valg af forpersoner. Bestyrelsesmedlemmer kan stille op til forpersonskab. Et bestyrelsesmedlem er ikke berettiget til valg som forperson medmindre

bestyrelsen modtager en tilkendegivelse fra vedkommende eller en skriftlig nominering mindst 14 dage før den årlige generalforsamling.

 

§ 5.4.1. En person, der er berettiget til valg eller genvalg under denne klausul, kan: (a) foreslå eller indstille sig til valg eller genvalg; og (b) stemme på sig selv.

 

§5.5. Bestyrelsen konstituerer sig med de 2 forpersoner, samt vælger selv 1. kasserer og 2. kasserer på bestyrelsesmødet der følger generalforsamlingen.

 

§ 5.6 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper samt Advisory Boards.

 

§ 5.7 Foreningens talsperson vælges på generalforsamlingen og er på valg hvert år. Talspersonen kan ikke være medlem af foreningens bestyrelse. Opstilling samt valg som Talsperson forudsætter medlemskab

af Afro Danish Collective i mindst 3 måneder. Der kan ikke ske nominering af en udefrakommende person. Et medlem er ikke berettiget til valg som talsperson medmindre bestyrelsen modtager en skriftlig nominering mindst 14 dage før den årlige generalforsamling.

 

§ 5.7.1. En person, der er berettiget til valg eller genvalg under denne klausul, kan: (a) foreslå eller indstille sig til valg eller genvalg; og (b) stemme på sig selv.

§ 5.7.2 Såfremt, at der er ingen, der stiller op som Talsperson er det bestyrelsens to Forpersoner jf. § 5.4 som bliver foreningens Talsperson.

 

§ 5.8. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder , indtræder 1. suppleant i bestyrelsen indtil afholdelse af næste generalforsamling. Hvis to bestyrelsesmedlemmer fratræder , indtræder 1. og 2. suppleant i bestyrelsen indtil afholdelse af næste generalforsamling. Det eller de fratrådte medlems adgang til fortrolige informationer fjernes ved fratrædelsen.

§ 5.8.1. Såfremt en eller begge  suppleanter fratræder posten inden for de første 6 måneder, vil de personer som ved generalforsamlingen modtog næstflest stemmer blive tilbudt at tiltræde posten/posterne.

§ 5.8.2. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratrædelsen bliver mindre end 3, indkaldes generalforsamlingen til nyvalg af bestyrelse

 

§ 5.9. Bestyrelsesmedlemmer eller foreningsmedlemmer kan beklæde lønnede opgaver i forbindelse med projekter etc. De lønnede opgaver er afgrænset via arbejdsgange, der sikrer, at bestyrelsesmedlemmer/foreningsmed emmer kun fungerer som vikarer, projektansatte eller ekstra arbejdskraft i perioder med høje belastningaktiviteter.

 

§ 5.10 Bestyrelsen kan godkende underafdelinger af Afro Danish Collective i resten af landet samt internationalt. Alle underafdelinger skal efterleve foreningens værdier, formål og vedtægter.

§ 5.11 Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker orlov fra bestyrelsesarbejdet, kan dette bevilges efter aftale med bestyrelsen. Suppleanten vil i sådanne tilfælde indtræde midlertidigt i bestyrelsen, dog kun frem til generalforsamlingen.

§ 6. TEGNINGSRET

6.1 Bestyrelsen udpeger bestyrelsesmedlemmer til alene at kunne disponere over foreningens formue samt tegne foreningen i økonomiske anliggender

§ 6.2 Bestyrelsen udpeger bestyrelsesmedlemmer til alene at kunne disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt indgå kontrakter herom.

§ 6.3 At meddele prokura

§ 6.4. Bestyrelsen ifølge § 6.2. udpeger 1. forperson, 2. forperson, 1. kasserer og 2. kasserer til alene at disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakt herom med gensidige information over for bestyrelsen. Forpersoner, 1. kasserer og 2. kasserer får adgang til et dankort, og kasserer sørger for en MobilePay tilslutning. Kasserer er forpligtet til at føre et transparent regnskab over foreningens økonomi.


§ 6.4.1 Bestyrelsen hæfter, på vegne af foreningen, kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 

§ 6.5 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 6.6 Generalforsamling vælger en Revisor og en Revisorassistance hvert år. Dog skal Revisor ikke være i familie med medlemmer af bestyrelsen. Det er de 11 bestyrelsesmedlemmers opgave, at sikre revisoren adgang til kassereren og forenings dispositioner samt, at kassererens rapport godkendes af revisor før præsentation til Foreningen.

§ 7. KONTINGENT

§ 7.1 De årlige kontingenter, godkendes af generalforsamlingen, og følger den årlig generalforsamlingen i marts.

§ 7.2 Kontingent er til den stiftende generalforsamling d. 5. juli 2020 fastsat til minimum 250 kr./året eller 400 kr./året eller frit beløb over 400 kr.

§ 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER

§ 8.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.


§ 8.2. Forslag til vedtægtsændringer kan ske til en ordinær- eller ekstraordinær generalforsamling. For at vedtægtsændringer kan finde sted til en ekstraordinær generalforsamling skal § 9 følges.

§ 9. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 9.1 Foreningens medlemmer og bestyrelse kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling ved brug af følgende procedure:


§ 9.1.1. En skriftlig anmodning til bestyrelsen (enten af et bestyrelsesmedlem, et medlem eller talsperson) indsendes med en redegørelse for årsagen til en ekstraordinær generalforsamling, som enten underskrives af det eller de medlemmer, der fremsætter anmodningen svarende til ⅓ af  foreningens medlemmer, eller af  bestyrelsen svarende til ⅔ flertal.


§ 9.1.2. Den skriftlige anmodning vil blive drøftet til det førstkommende bestyrelsesmøde, hvor det her afgøres, hvorvidt ønsket om en ekstraordinær generalforsamling skal imødekommes. Såfremt det godkendes, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling på skrift med 3 ugers varsel fra godkendelsesdato. Meddelelsen skal angive: (a) Hvornår og hvor mødet skal afholdes og (b) Dagsorden.

§ 10. REGNSKAB OG ØKONOMI

§ 10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 10.2 Det revideret regnskab med kommende års budget skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling


§ 10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.


§ 10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. OPLØSNING

§ 11.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.


§ 11.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages en forening, som har en antiracistisk og pro-afro dagsorden.

Vedtægter: List
bottom of page